Diakonia Liturgiczna

Wrocław

Cel: Pomóc nam w świadomym, czynnym i owocnym uczestnictwie w Eucharystii, która jest szczytem i źródłem całego życia chrześcijańskiego.
"Służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy z was otrzymał" (1 P 4,10)

Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy świętej, czy to w osobie odprawiającego, gdyż „Ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów”, czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Obecny jest mocą swoją w sakramentach tak, że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo święte, wówczas On sam mówi. Jest obecny wreszcie, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał: „Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam i ja jestem pośród nich” (Mt 18,20). (KL7).

Poprzez formację ministrantów, oraz przygotowanie się do jak najlepszej służby przy ołtarzu, wykonując wszelkie funkcje świadomie i z należytą starannością.

Piotr Chmielowski

animator diakonii

Warszawa

Apostołowie prosili Jezusa: „Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!” (J 6,34). Chrystus w swojej nieskończonej miłości zostawił dla wszystkich tych, którzy go kochają, swoje Ciało w postaci chleba Eucharystycznego. Zostawił sakrament, który jest źródłem i szczytem w życiu każdego Jego ucznia.

Sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski tak uczy nas Kościół od początku swojego istnienia i na tym właśnie koncentrujemy się w czasie spotkań formacyjnych Diakonii Liturgicznej. Poprzez poznawanie tych widzialnych znaków sakramentu, poprzez naukę ich rozpoznawania w czasie trwania każdej Mszy świętej, chcemy możliwie jak najgłębiej przygotować się pełnego uczestnictwa w każdej Mszy świętej. Nie pomijamy aspektów technicznych, organizacyjnych każdej liturgii, nie pomijamy także aspektów historycznych kształtowania się liturgii Eucharystycznej w dziejach Kościoła, wszystko to staje się niezbędna podbudową, tłem do tego żeby w sposób świadomy przeżywać każdy moment tego najwspanialszego sakramentu.

Spotkania formacyjnej Diakonii Liturgicznej naszej warszawskiej wspólnoty przeznaczone są dla każdego, kto chce uczyć się świadomego przeżywania liturgii. Nie trzeba być ministrantem, lektorem, kantorem, nie trzeba pełnić żadnej służby przy ołtarzu, żeby zostać członkiem Diakonii Liturgicznej. Może nim zostać każdy, kto kocha Mszę Świętą i chce coraz bardziej świadomie w niej uczestniczyć. Poprzez własną formację przygotowujemy się do tego, żeby dzielić się z innymi radością z przeżywania Eucharystii. Chcemy tę radość nieść tym, którzy rozpoznawanie tego piękna mają jeszcze przed sobą.

Andrzej Kowalczyk

animator diakonii

Zajęci ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętajcie, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu

Robert Osik

animator diakonii

Jezus jest mistrzem rzeczy niemożliwych

Mąż
Ojciec
Dziadek
Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej

Stronie Śląskie

  • Służba liturgiczna ołtarza.
  • Codzienna służba dla parafii.

Krzysztof Cetera

animator diakonii