Służba

Jako chrześcijanie wchodzimy we wspólnotę z Bogiem, mamy uczestnictwo w Ciele i Krwi Chrystusa, w Jego naturze.

Wspólnota z Bogiem łączy nas równocześnie z braćmi w wierze.

Jezus wzywa nas do budowania Ciała, do jedności:

A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. 1 Kor 1,10

…aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich. J 17,21-26.

Po zesłaniu Ducha Świętego uczniowie i inni nawróceni zaczęli tworzyć chrześcijańskie wspólnoty. Jezus obiecuje swoją obecność nie tylko pojedynczym ludziom, ale w szczególny sposób tym, którzy się gromadzą. Nasz Pan pokazał nam przez swoje życie, że powinniśmy służyć sobie darami, które każdy z nas otrzymał.

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Ef 4,7.

Wzrost w wierze zawsze następuje przez wierną służbę w miłości i powinniśmy służyć sobie z radością.

…miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!  Ga 5,13.

Pan nie chce nas jako najemników, ale domowników, którzy będą szukali i budowali Jego Królestwo. Dążymy do tego i chcemy sprostać. Wiemy, że służba kosztuje i jest ofiarą.

A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Rz 12,1

Nasze diakonie

Nasi animatorzy i odpowiedzialni