Regulamin Funduszu SAMARYTANIN

 1. Fundusz SAMARYTANIN (zwany dalej funduszem) jest funduszem celowym w ramach Stowarzyszenia Hallelu Jah, z którego środki mogą być wydatkowane tylko na nw. cele, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Hallelu Jah oraz z zasadami przyjętymi w tym dokumencie.
 2. Fundusz jest tworzony poprzez systematyczne wpłaty celowe osób prywatnych lub innych darczyńców na przeznaczone do tego konto w ramach Stowarzyszenia Hallelu Jah, nr konta: 21 1560 0013 2000 1706 4969 3002 z dopiskiem „Darowizna, Fundusz SAMARYTANIN”.
 3. Fundusz kierowany jest przez Komitet Funduszu składający się z min. 3, a maks. 5 osób. Decyzje podejmowane są większością głosów. Członkami komitetu w pierwszym roku działania funduszu są: Grażyna Żak, Krzysztof Wierny, Tomasz Solski. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków komitetu na jego miejsce zostanie wybrana nowa osoba wskazana przez Radę Wspólnoty Hallelu Jah.
 4. Celem funduszu jest finansowa pomoc charytatywna dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej z powodu choroby, wypadków losowych itp. (np. zapłacenie bieżących kosztów wyżywienia, zakwaterowania etc.). Wspieranie to ma postać bezzwrotnej darowizny przekazywanej na podstawie stosownej umowy (zał. 1).
 5. Fundusz w pierwszej kolejności wspiera osoby z Przymierza Hallelu Jah, a w dalszej kolejności związane ze Wspólnotą Hallelujah, co musi być potwierdzone przez Radę Wspólnoty Hallelu Jah. W przypadku posiadania nadwyżki środków ponad bieżące zapotrzebowanie, wsparcie może być udzielane innym osobom.
 6. Maksymalne wsparcie z funduszu:
  • 400 zł miesięcznie w przypadku osoby z Przymierza Hallelujah, ale nie więcej niż 4 000 zł rocznie,
  • 200 zł miesięcznie w przypadku osoby spoza Przymierza Hallelujah, ale będącej związanej ze Wspólnotą Hallelujah, ale nie więcej niż 2 000 zł rocznie,
  • 100 zł miesięcznie dla innych osób, ale nie więcej niż 1 000 zł rocznie,UWAGA: wsparcie z funduszu na jedną rodzinę nie może przekroczyć 600 zł miesięcznie. Odstępstwo od tej reguły jest możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach, po podjęciu jednomyślnej decyzji przez Radę Wspólnoty Hallelu Jah i Komitet Funduszu. Łącznie wsparcie na jedną osobę pełnoletnią nie może przekroczyć 4902 zł w ciągu pięciu lat. (Po przekroczeniu tej kwoty obdarowany zobowiązany jest odprowadzić należny podatek zgodnie ze stosowną ustawą).
 7. Środki z funduszu przyznawane są przez komitet na podstawie pisemnego wniosku (załącznik nr 2) oraz rozmów komitetu z wnioskującym na maksymalny okres 3 m-cy. Po tym czasie wnioskujący musi złożyć nowy wniosek i ewentualnie odbyć rozmowę z komitetem. Wnioski składane są na ręce członków komitetu, lidera lub członka Rady Wspólnoty Halellu Jah. Komitet przyznając środki konsultuje się również z Radą Wspólnoty, aby nie dochodziło do dublowania środków pomocowych dla danej osoby. Darowizna przekazywana jest jako pokrycie poniesionych wydatków wyszczególnionych w katalogu (załącznik nr 3), na podstawie przedłożonych faktur, rachunków, umów itp. lub może być udzielona w postaci przekazania zakupionych przez Stowarzyszenie towarów lub usług.
 8. Przyznane środki mogą być wypłacone wnioskującemu pod warunkiem, że cała zadeklarowana przez komitet kwota znajduje się na wyznaczonym do tego koncie i nie jest zarezerwowana na potrzeby świadczeń na rzecz innych obdarowanych osób.
 9. Środki z funduszu wypłacane są tylko na podstawie pisemnej decyzji komitetu przez przelew na wskazane konto lub bezpośrednio do rąk wnioskującego za jego potwierdzeniem otrzymania.
 10. Posiedzenia komitetu odbywają się nie rzadziej niż co 3 m-ce.
Poprzedni artykułO funduszu SAMARYTANIN
Następny artykułWniosek o udzielenie darowizny z Funduszu Samarytanin