STATUT
PRYWATNEGO KATOLICKIEGO
STOWARZYSZENIA WIERNYCH
pod nazwą
STOWARZYSZENIE „HALLELU JAH”
z siedzibą we Wrocławiu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Prywatne katolickie stowarzyszenie wiernych pod nazwą Stowarzyszenie „Hallelu Jah”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją katolicką – prywatną katolicką wspólnotą wiernych, powołaną przez członków – założycieli za aprobatą Metropolity Wrocławskiego.
2. Stowarzyszenie działa w ścisłej łączności z Metropolitą Wrocławskim i jest pod stałą opieką ustanowionego przez Niego Asystenta Kościelnego.
3. Statut Stowarzyszenia został zatwierdzony przez Metropolitę Wrocławskiego specjalnym dekretem.

§ 2

1. Stowarzyszenie tworzy się na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. Stowarzyszenie jest wpisane do polskiego Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
4. Rokiem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy
5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Stowarzyszenie może podejmować współpracę i współdziałanie z organizacjami o podobnych celach statutowych, działających zarówno na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami na terenie innych państw z poszanowaniem ich prawa.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość kanoniczną prywatną od chwili zatwierdzenia Statutu przez Metropolitę Wrocławskiego oraz osobowość prawną od dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały Stowarzyszenia, o których mowa w rozdziale V, a które mogą uzyskiwać osobowość prawną na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Oddziały Stowarzyszenia bez osobowości prawnej korzystają z osobowości prawnej Stowarzyszenia na podstawie pełnomocnictw Zarządu.
3. Jednostki terenowe Stowarzyszenia, posiadające osobowość prawną, pozostają w strukturach Stowarzyszenia jako jego terenowe jednostki organizacyjne, są podporządkowane władzom Stowarzyszenia, określonym w niniejszym Statucie Stowarzyszenia oraz realizują cele Stowarzyszenia w formach i przy pomocy środków działania przewidzianych w tym statucie.

§ 4

1. Stowarzyszenie działa na podstawie:
a) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.);
b) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210 ze zmianami).
c) niniejszego Statutu;
d) Dekretu Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego, zatwierdzającego niniejszy Statut.
2. Członkowie Stowarzyszenia „Hallelu Jah” należą do kanonicznie zatwierdzonego katolickiego Stowarzyszenia wiernych w Archidiecezji Wrocławskiej, dlatego kierują się również przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, w szczególności kan.: 312 – 326 KPK.

§ 5

Stowarzyszenie może połączyć się z innym stowarzyszeniem katolickim, realizującym podobny cel, za aprobatą Metropolity Wrocławskiego i po uzyskaniu zgody właściwego biskupa diecezjalnego oraz po podjęciu prawomocnej uchwały przez Walne Zebranie Członków zaakceptowanej przez ponad ¾ wszystkich członków.

II. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

Szczegółowe cele działalności Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji są zgodne z nauką Kościoła Katolickiego. Celem Stowarzyszenia są:
a) apostolat wspierający szerzenie kultu religijnego i prowadzonych przez Kościół Katolicki dzieł miłości, w zakresie uzgodnionym z władzą kościelną,
b) organizowanie i prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, oświatowo-wychowawczej i społeczno-kulturalnej jako organizacja pożytku publicznego,
c) krzewienie trzeźwości i właściwe oddziaływanie na osoby zagrożone uzależnieniem, uzależnione od narkotyków, alkoholu oraz wspieranie rodzin osób uzależnionych, a także osób będących aktualnie w kryzysie (trudnej sytuacji życiowej).

§ 7

Stowarzyszenie powyższe cele może realizować poprzez wspieranie różnych form szerzenia kultu religijnego. Może to czynić poprzez:
1. Wspieranie Kościoła w organizowaniu i sprawowaniu kultu publicznego, zwłaszcza Eucharystii i innych sakramentów.
2. Świadczenie pomocy koniecznej przy organizowaniu spotkań modlitewnych i rekolekcyjnych.
3. Udział w kościelnej formacji członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin, zgodnie z zaleceniami wydanych przez Kościół dokumentów i nauczaniem Magisterium Kościoła.
4. Wspieranie członków Stowarzyszenia oraz osób potrzebujących poprzez służebną działalność diakonii, stanowiących integralne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia celem realizacji cząstkowych zadań statutowych.
5. Wspomaganie misyjnej działalności Kościoła.
6. Wspieranie przyjętych przez Kościół Katolicki sposobów i form w zakresie Jego ekumenicznej działalności.
7. Promocja kultury chrześcijańskiej (np. organizowanie agap, koncertów chrześcijańskich, wspólnotowej wigilii, zabawy mikołajowej dla dzieci itp.).

§ 8

Stowarzyszenie może realizować swoją statutową działalność również w wymiarze społecznym jako organizacja pożytku publicznego. Może to czynić poprzez:
1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w szczególności przez krzewienie trzeźwości.
2. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, świadczenie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz stałe wspieranie osób trzeźwiejących w utrzymywaniu abstynencji i powracaniu do pełnienia utraconych ról społecznych (w tym: działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, poradnictwo, profilaktyka i terapia uzależnień).
3. Organizowanie pomocy dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz podejmowanie prób w zakresie wyrównywania szans dla tych rodzin i osób.
4. Organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa.
5. Udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży i organizowanie takiego wypoczynku.
6. Organizowanie pomocy dla ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
7. Inną działalność dobroczynną i charytatywną.
8. Realizację projektów z zakresu promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
9. Realizację projektów w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działanie na rzecz niepełnosprawnych, zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
10. Realizację projektów z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
11. Działania promujące zatrudnienie i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem.
12. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
13. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców.
14. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
15. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
16. Wspieranie rodziny i rodzicielstwa.
17. Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
18. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
19. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
20. Działalność na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
21. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
22. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;
23. Pomoc Polonii i Polakom za granicą;
24. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
25. Promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
26. Działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w zakresie wymienionych wyżej punktów 1-25.

§ 9

Stowarzyszenie, jako organizacja pożytku publicznego, może aktywnie prowadzić przez członków powołanych diakonii działalność w zakresie społecznych potrzeb (np. diakonia miłosierdzia, ewangelizacji i inne).

§ 10

Stowarzyszenie może odpowiedzialnie współdziałać w zakresie realizacji przyjętych celów z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i podmiotami o podobnych celach.

III. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 11

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków (które jest tworzone przez członków zwyczajnych).
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 12

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie obraduje pod kierownictwem Prezesa Zarządu lub wskazanego przez niego Członka Zarządu. W trakcie Walnego Zebrania Członków każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
2. Walne Zebranie Członków określa główne kierunki działania Stowarzyszenia i decyduje o jego najważniejszych sprawach. Do funkcji i kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie planu finansowego i budżetu przedstawianego przez Zarząd,
c) zatwierdzanie dorocznego sprawozdania finansowego,
d) podejmowanie uchwał zatwierdzających działania Zarządu,
e) podejmowanie uchwał w sprawie zmian i poprawek do Statutu Stowarzyszenia,
f) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Lidera Wspólnoty,
g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
i) przyjmowanie uchwał ustalających wysokość składek członkowskich;
j) nadawanie statusu członka zwyczajnego Stowarzyszenia członkom wspierającym po okresie próby oraz nadawanie statusu członka honorowego Stowarzyszenia,
k) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy Zarządu lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby wszystkich członków lub Komisji Rewizyjnej z porządkiem dziennym zaproponowanym we wniosku o jego zwołanie.
6. Zarząd powiadamia wszystkich członków zwyczajnych o Walnym Zebraniu Członków w formie pisemnej, dołączając porządek zebrania, nie później niż dwa tygodnie przed jego terminem; powiadomienia mogą być również przesłane za pomocą faxu lub poczty elektronicznej. Walne Zebranie Członków zwoływane może być w każdym czasie, w przypadku gdy jest ono wymagane ze względu na przedmiot rozpatrywanych spraw i planowanych uchwał, nie rzadziej niż raz w roku.
7. Kworum niezbędne dla prawomocności uchwał stanowi 50% wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Jeśli wymagana liczba członków zwyczajnych nie jest obecna w pierwszym terminie Zebrania, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, przewidując ten sam porządek dzienny. Zarząd jest uprawniony wyznaczyć drugi termin Walnego Zebrania Członków nawet w tym samym dniu, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 minut od pierwszego terminu. Drugi termin może być podany w zawiadomieniu o pierwszym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków. Zebranie odbywane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę członków zwyczajnych Stowarzyszenia biorących w nim udział. Powiadomienia wysyłane są za pomocą poczty, faxu lub poczty elektronicznej;
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych przez członków uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
9. W sprawach porządkowych związanych z prowadzeniem obrad do podjęcia uchwały wystarczy zwykła większość głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
10. Protokoły ze wszystkich Walnych Zebrań Członków, będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a podjęte uchwały wpisywane do Księgi Uchwał Stowarzyszenia. Przebieg każdego Walnego Zebrania Członków może być rejestrowany przy pomocy urządzeń i zapisów elektronicznych.
11. W przypadkach nagłych i niecierpiących zwłoki dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał poza Walnym Zebraniem Członków w obiegu elektronicznym i w formie pisemnej. Taka uchwała jest ważna, jeśli została przyjęta przez zwykłą większość członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Deklaracja o jej przyjęciu powinna zostać przesłana w terminie dwóch tygodni pocztą, w formie faxu lub pocztą elektroniczną.

§ 13

1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.
3. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech osób, w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji spośród jej członków, w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
4. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Członkowie Komisji Rewizyjnej swoje obowiązki sprawują do czasu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. W przypadku, gdy Członek Komisji Rewizyjnej zrezygnuje z dalszego pełnienia funkcji przed upływem kadencji, nowy Członek zostaje wybrany na pozostały okres kadencji. Po upływie kadencji Komisji Rewizyjnej jej dotychczasowi Członkowie mogą zostać wybrani ponownie.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
6. Na członka Komisji Rewizyjnej może zostać powołany przez Walne Zebranie Członków członek zwyczajny, wspierający lub honorowy Stowarzyszenia.

§ 14

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania systematycznej kontroli nad działalnością Stowarzyszenia oraz jej zgodności z przepisami Statutu.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a) Obiektywna kontrola działalności Zarządu.
b) Składanie wniosków pokontrolnych na Walnym Zebraniu Członków.
c) Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebraniu Członków i proponowanie porządku dziennego jak również spraw do rozstrzygnięcia.
d) Wnioskowanie o zwołanie zebrania Zarządu.
e) Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz Zarządu wraz z oceną jego Członków,
f) Składanie wniosków dotyczących udzielenia absolutorium dla Zarządu.
g) Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków w razie rażącego naruszenia obowiązków lub ich bezczynności;
h) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania. Jeśli wymagana liczba Członków nie jest obecna na posiedzeniu, Komisja Rewizyjna zwołuje i powiadamia o kolejnym posiedzeniu obejmującym ten sam porządek, na którym dla ważności podjętych uchwał kworum nie jest wymagane. Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej może zostać zwołane nawet w tym samym dniu.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

§ 15

1. Organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia, a także reprezentującym Stowarzyszenie na zewnątrz jest Zarząd.
2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą co najmniej trzy osoby: Prezes i Członkowie Zarządu. Osoby te są wybierane i odwoływane przez Walne Zebranie Członków w drodze uchwały zawierającej zgodę ponad połowy wszystkich członków zwyczajnych i Asystenta Kościelnego lub zgodę ponad ¾ wszystkich członków zwyczajnych.
3. Kadencja osób pełniących funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia trwa cztery lata. Swoje obowiązki sprawują do czasu wyboru nowego Zarządu. W przypadku, gdy Członek Zarządu zrezygnuje z dalszego pełnienia funkcji przed upływem kadencji, nowy członek zostaje wybrany na pozostały okres kadencji. Po upływie kadencji Członkowie Zarządu mogą zostać wybrani ponownie na następną kadencję.
4. O posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Członkowie Zarządu powiadamiani są przez Prezesa w formie pisemnej z dołączoną propozycją porządku dziennego posiedzenia, nie później niż na jeden tydzień przed wyznaczonym terminem posiedzenia; dopuszczalne jest powiadomienie pocztą, faxem i pocztą elektroniczną. Zarząd może być zwoływany w każdym czasie, gdy zajdzie taka konieczność, jednakże nie rzadziej niż 4 razy do roku. Organizację oraz tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. Kworum niezbędne dla prawomocności uchwał Zarządu stanowi minimum 50% członków w tym co najmniej 2 osoby. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W sytuacji równego rozłożenia głosów w trakcie głosowań Zarządu decyduje głos Prezesa. Głosowanie jest jawne. Jeśli wymagana liczba członków nie jest obecna na posiedzeniu, Prezes Zarządu zwołuje kolejne posiedzenie obejmujące ten sam porządek dzienny. Posiedzenie to może odbywać się tego samego dnia. Powiadomienia wysyła się za pomocą poczty, faxu lub poczty elektronicznej.
6. W sprawach nagłych i w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszczalne jest również podjęcie uchwały obiegiem poza posiedzeniem. Uchwała taka jest ważna pod warunkiem wyrażenia na nią zgody za pomocą poczty, faxu lub poczty elektronicznej przez wszystkich Członków Zarządu.
7. Członkami Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 16

1. Zarząd prowadzi działalność administracyjną oraz wszystkie pozostałe sprawy niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, a w szczególności do zadań Zarządu należy:
a) organizowanie i prowadzenie działalności Stowarzyszenia zgodnie z jego Statutem, obowiązującymi przepisami i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
b) opracowywanie bieżących programów działalności Stowarzyszenia,
c) opracowywanie dorocznego sprawozdania finansowego,
d) opracowywanie rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.
e) opracowywanie projektu budżetu i przedstawienie go Walnemu Zebraniu Członków,
f) opracowywanie zmian i poprawek do Statutu Stowarzyszenia,
g) prowadzenie codziennej działalności Stowarzyszenia,
h) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
i) bezpośredni nadzór nad wyodrębnionymi jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą,
j) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
k) wykonywanie również innych zadań nie zastrzeżonych zakresowo kompetencjom pozostałych organów Stowarzyszenia.
2. Prezes lub wyznaczony przez niego na podstawie stosownego pisemnego pełnomocnictwa Członek Zarządu reprezentuje na zewnątrz całe Stowarzyszenie.

§ 17

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest:
a) przy czynnościach prawnych dotyczących zobowiązań bądź rozporządzeń do kwoty 5 000 zł – jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwuosobowo dwóch Członków Zarządu;
b) przy czynnościach prawnych dotyczących zobowiązań bądź rozporządzeń powyżej kwoty 5 000 zł, ale maksymalnie do kwoty 25 000 zł – dwuosobowo Prezes Zarządu wraz z innym Członkiem Zarządu lub dwóch Członków Zarządu;
c) we wszystkich innych sprawach – dwuosobowo Prezes Zarządu wraz z innym Członkiem Zarządu.
2. W razie niemożności podejmowania działań przez Prezesa i Członka Zarządu, w ich imieniu mogą działać wyłącznie osoby upoważnione przez nich na piśmie.
3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może przyjąć uchwałę o wynagrodzeniu pieniężnym dla Prezesa i innych Członków Zarządu.
4. Wysokość uposażenia zostaje określona na podstawie umowy o pracę lub innej dozwolonej prawem.

§ 18

1. Do wspierania Zarządu w sprawach związanych z kultem religijnym i prowadzonymi przez Stowarzyszenie dziełami miłości, w zakresie uzgodnionym z władzą kościelną, Walne Zebranie Członków powołuje Lidera Wspólnoty (osoba świecka), którego zasady wyboru określa stosowny regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
2. Lider Wspólnoty w ciągu 1 m-ca od rozpoczęcia Jego kadencji powołuje Radę Wspólnoty licząca co najmniej trzy osoby, która ma charakter organu opiniodawczo-doradczego dla Lidera Wspólnoty.
3. Lider Wspólnoty po zasięgnięciu opinii Rady Wspólnoty i Asystenta Kościelnego:
– opracowuje religijne zasady działania Wspólnoty, Jej cel (misję), strukturę, formy działania,
– powołuje i odwołuje diakonie, małe grupy, grupy dzielenia, itp. oraz określa ich zasady działania,
– powołuje i odwołuje kierowników diakonii, animatorów małych grup i grup dzielenia, itp.
– określa program formacji duchowej, zobowiązania chcących przystąpić do Stowarzyszenia itp. co znajduje odzwierciedlenie w specjalnie stworzonych w tym celu stosownych regulaminach, które podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
4. Odwołanie Lidera następuje:
a) przez rezygnację pisemną Lidera złożoną Zarządowi,
b) przez Walne Zebranie Członków, o ile z wnioskiem o odwołanie wystąpi co najmniej 2/3 członków zwyczajnych, a decyzja o odwołaniu podjęta zostanie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych,
c) po upływie kadencji, która wynosi 4 lata, z chwilą wybrania nowego lidera.
5. Do podstawowych obowiązków Lidera należy:
a) troska o wierność nauce Kościoła w Stowarzyszeniu, podejmowana we współpracy z Asystentem Kościelnym,
b) regularne uczestniczenie w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
6. Metropolita Wrocławski powołuje Asystenta Kościelnego dla zapewnienia, że Stowarzyszenie działa w ścisłej łączności z Nim.
7. Do podstawowych obowiązków Asystenta Kościelnego należą: – stała opieka nad działalnością Stowarzyszenia, – troska o wierność nauce Kościoła w Stowarzyszeniu, podejmowana we współpracy z Liderem; – opiniowanie opracowanych przez Lidera religijnych zasad działania Wspólnoty, Jej celów (misji), struktury i form działania; – opiniowanie decyzji powoływania i odwoływania diakonii, małych grup, grup dzielenia oraz przyjętych zasad ich działania; – opiniowanie decyzji powołujących i odwołujących kierowników diakonii, animatorów małych grup i grup dzielenia, itp.; – opracowywanie – we współpracy z Liderem i Radą Wspólnoty – programu formacji duchowej oraz zobowiązań dotyczących osób chcących przystąpić do Stowarzyszenie, – zatwierdzanie uchwał Walnego Zebrania Członków dotyczących zatwierdzania składu Zarządu Stowarzyszenia, zmian w niniejszym Statucie lub rozwiązania Stowarzyszenia – gdy w zebraniu bierze udział mniej niż ¾ wszystkich członków zwyczajnych.

IV. ZASADY PRZYNALEŻNOŚCI DO STOWARZYSZENIA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 19

1. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych oraz małoletnia osoba fizyczna na zasadach określonych w Prawie o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r., która podziela cele Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać członek wspierający po odbyciu 3-letniego okresu próby spełniający wymogi określone w niniejszym statucie na zaproszenie Zarządu, który przyjmie takie zaproszenie i zobowiąże się pisemnie do przestrzegania warunków Przymierza Wspólnoty, o których mowa w pkt. 16 c).
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna która minimum 3-lata spędziła w formacji duchowej w grupie formacyjnej, np. małżeństw, dzielenia itp.; okres ten w uzasadnionych przypadkach (np. odbycie podobnej formacji w innej wspólnocie) może zostać skrócony do min. 1 roku przez Zarząd.
5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia. Uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka wspierającego zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
7. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych i honorowych dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego i honorowego zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
8. Rejestracja nowego członka powinna zostać dokonana niezwłocznie w formie pisemnej.
9. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek wniesienia w formie pisemnej dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia składanej Zarządowi,
10. Utrata członkostwa może ponadto nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków jeśli dany członek działa sprzecznie z celami i zasadami Stowarzyszenia lub nie spełnia swoich obowiązków wobec Stowarzyszania wynikających ze statutu lub ważnie podjętych uchwał jego władz. Członkowi takiemu przysługuje prawo obecności i wysłuchania na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków rozpatrującego jego sprawę. Uchwała w sprawie pozbawienia członkostwa podjęta z pominięciem trybu i wymogów niniejszego artykułu jest nieważna.
11. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje także na skutek śmierci członka, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, pozbawienia praw publicznych.
12. Członkostwo w Stowarzyszeniu może zostać zawieszone na wniosek członka lub bez jego wniosku. Zawieszenie członkostwa w Stowarzyszeniu, następuje w sytuacjach, w których członek Stowarzyszenia nie może okresowo z ważnych powodów wypełniać postanowień statutu, np. z powodu: ciąży, urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, leczenia, rehabilitacji, opieki nad osobą chorą, delegacji służbowej, wyjazdu na szkolenie itp. Decyzję w tym zakresie podejmuje odpowiednio: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dla członków zwyczajnych i honorowych oraz Zarząd Stowarzyszenia dla członków wspierających. Uchwały w sprawie zawieszenia członka w Stowarzyszeniu zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
13. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
b) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
c) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
e) korzystania z wszelkiej pomocy, na zasadzie równości, jaka okaże się niezbędna przy wykonywaniu zadań określonych w Statucie,
f) otrzymywania regularnych informacji o aktywności Stowarzyszenia i krokach podejmowanych w imieniu wspólnych interesów.
14. Członkowie wspierający mają prawo do:
a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosu,
b) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
c) biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
e) korzystania z wszelkiej pomocy, na zasadach równości, jaka okaże się niezbędna przy wykonywaniu zadań określonych w Statucie;
f) otrzymywania regularnych informacji o aktywności Stowarzyszenia i krokach podejmowanych w imieniu wspólnych interesów.
15. Członkowie honorowi mają prawo:
a. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosu,
b. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
c. korzystania z wszelkiej pomocy, na zasadach równości, jaka okaże się niezbędna przy wykonywaniu zadań określonych w Statucie;
d. otrzymywania regularnych informacji o aktywności Stowarzyszenia i krokach podejmowanych w imieniu wspólnych interesów.
16. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
a) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) przestrzegania warunków Przymierza Wspólnoty:
– codzienna godzinna modlitwa,
– obecność na niedzielnych Mszach Św. wspólnotowych i na cotygodniowych spotkaniach modlitewnych,
– posługa w diakonii lub jako animator w małej grupie,
– uczestnictwo minimum raz w roku w rekolekcjach letnich lub zimowych,
– wspieranie finansowe Wspólnoty..
17. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
a) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
18. Dane członków Stowarzyszenia będą przetwarzane wyłącznie zgodnie powszechnie obowiązującym prawem w tym miedzy innymi zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

V. TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE – Oddziały i ich władze

§ 20

Stowarzyszenie dla sprawnej realizacji swoich celów może tworzyć Oddziały Stowarzyszenia na zasadach określonych w niniejszym Statucie

§ 21

1. O utworzeniu lub likwidacji Oddziału decyduje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
2. Uchwała w sprawie utworzenia Oddziału Stowarzyszenia zawiera:
a) jego nazwę,
b) zasięg terytorialny
c) siedzibę oddziału,
d) listę członków
e) oznaczenie majątku wydzielonego ze Stowarzyszenia, który zostanie przekazany Oddziałowi
3. Niezwłocznie po podjęciu uchwały o utworzeniu Oddziału Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest złożyć odpowiedni wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego w celu uzyskania osobowości prawnej przez Oddział.

§ 22

1. Oddział może zostać utworzony dla co najmniej 15 członków.
2. Likwidacja/rozwiązanie Oddziału może nastąpić gdy:
a) władze Oddziału nie przestrzegają niniejszego statutu lub uchwał Władz Stowarzyszenia
b) Oddział zaprzestał faktycznego działania,
3. O rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
4. Oddział Stowarzyszenia po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną.
5. Oddziały Stowarzyszenia działają w oparciu o niniejszy Statut i nie mają prawa uchwalania odrębnych Statutów.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków i Zarządu są wiążące dla władz i członków Oddziału.
7. Cele Oddziałów Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji są tożsame z celami i sposobami realizacji Stowarzyszenia

§ 23

Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 24

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje pod kierownictwem Prezesa Zarządu Oddziału lub wskazanego przez niego członka Zarządu Oddziału. W trakcie Walnego Zebrania Członków Oddziału każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału określa główne kierunki działania Oddziału i decyduje o jego najważniejszych sprawach. Do funkcji i kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należą w szczególności:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Oddziału;
b) uchwalanie planu finansowego i budżetu przedstawianego przez Zarząd Oddziału;
c) zatwierdzanie dorocznego sprawozdania finansowego;
d) podejmowanie uchwał zatwierdzających działania Zarządu Oddziału;
e) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu Oddziału, pozostałych członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału,
g) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Oddziału.
3. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału,
5. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału z inicjatywy Zarządu Oddziału lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby wszystkich członków Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału z porządkiem dziennym zaproponowanym we wniosku o jego zwołanie. Pierwsze po powołaniu Oddziału Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
6. Zarząd Oddziału powiadamia wszystkich członków Oddziału o Walnym Zebraniu Członków Oddziału w formie pisemnej, dołączając porządek zebrania, nie później niż dwa tygodnie przed jego terminem; powiadomienia mogą być również przesłane za pomocą faxu lub poczty elektronicznej. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane może być w każdym czasie, w przypadku gdy jest ono wymagane ze względu na przedmiot rozpatrywanych spraw i planowanych uchwał, nie rzadziej niż raz w roku.
7. Kworum niezbędne dla prawomocności uchwał stanowi 50% wszystkich członków Oddziału. Jeśli wymagana liczba członków nie jest obecna w pierwszym terminie Walnego Zebrania Oddziału, Zarząd Oddziału zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału w drugim terminie, przewidując ten sam porządek dzienny. Zarząd Oddziału jest uprawniony wyznaczyć drugi termin Walnego Zebrania Członków Oddziału nawet w tym samym dniu, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 min od pierwszego terminu. Drugi termin może być podany w zawiadomieniu o pierwszym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Oddziału. Zebranie odbywane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę członków Oddziału biorących w nim udział. Powiadomienia wysyłane są za pomocą poczty, faxu lub poczty elektronicznej;
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych przez członków uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków Oddziału w głosowaniu jawnym.
9. Postanowienia § 12 ust. 10 i 11 stosuje się odpowiednio

§ 25

1. Organem kontrolnym Oddziału Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Oddziału w drodze uchwały.
3. Komisję Rewizyjna Oddziału składa się z co najmniej trzech osób, w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Oddziału spośród jej członków, w obecności co najmniej 2/3 jej członków .
4. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa cztery lata. Członkowie Komisji Rewizyjnej swoje obowiązki sprawują do czasu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej Oddziału. W przypadku, gdy Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału zrezygnuje z dalszego pełnienia funkcji przed upływem kadencji, nowy Członek zostaje wybrany na pozostały okres kadencji. Po upływie kadencji Komisji Rewizyjnej Oddziału jej dotychczasowi Członkowie mogą zostać wybrani ponownie.
5.Postanowienia § 13 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna Oddziału powołana jest do sprawowania systematycznej kontroli nad działalnością Oddziału oraz jej zgodności z przepisami Statutu.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy w szczególności:
a) obiektywna kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków pokontrolnych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
c) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebraniu Członków Oddziału i proponowanie porządku dziennego jak również spraw do rozstrzygnięcia.
d) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań z działalności Oddziału oraz Zarządu Oddziału,
e) składanie wniosków dotyczących udzielenia absolutorium dla Zarządu Oddziału.
f) wnioskowanie o odwołanie Zarządu Oddziału lub poszczególnych jego członków w razie rażącego naruszenia obowiązków lub ich bezczynności;
g) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania. Jeśli wymagana liczba Członków nie jest obecna na posiedzeniu, Komisja Rewizyjna Oddziału zwołuje i powiadamia o kolejnym posiedzeniu obejmującym ten sam porządek, na którym dla ważności podjętych uchwał kworum nie jest wymagane. Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Oddziału może zostać zwołane nawet w tym samym dniu.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

§ 27

1. Organem wykonawczo-zarządzającym Oddziału Stowarzyszenia, a także reprezentującym Oddział na zewnątrz jest Zarząd Oddziału.
2. W skład Zarządu Oddziału wchodzą co najmniej trzy osoby: Prezes i Członkowie Zarządu. Osoby te są wybierane przez Walne Zebranie Członków Oddziału w drodze uchwały.
3. Kadencja osób pełniących funkcje w Zarządzie Oddziału trwa cztery lata. Swoje obowiązki sprawują do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału. W przypadku, gdy Członek Zarządu Oddziału zrezygnuje z dalszego pełnienia funkcji przed upływem kadencji, nowy członek zostaje wybrany na pozostały okres kadencji. Po upływie kadencji Członkowie Zarządu Oddziału mogą zostać wybrani ponownie na następną kadencję.
4. O posiedzeniu Zarządu Oddziału Członkowie Zarządu Oddziału powiadamiani są przez Prezesa Zarządu Oddziału w formie pisemnej z dołączoną propozycją porządku dziennego posiedzenia, nie później niż na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia; dopuszczalne jest powiadomienie pocztą, faxem i pocztą elektroniczną. Zarząd może być zwoływany w każdym czasie, gdy zajdzie taka konieczność, jednakże nie rzadziej niż 4 razy do roku.
5. Kworum niezbędne dla prawomocności uchwał Zarządu Oddziału stanowi minimum 50% członków w tym co najmniej 2 osoby. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów. W sytuacji równego rozłożenia głosów w trakcie głosowań Zarządu decyduje głos Prezesa. Głosowanie jest jawne. Jeśli wymagana liczba członków nie jest obecna na posiedzeniu, Prezes Zarządu zwołuje kolejne posiedzenie obejmujące ten sam porządek dzienny. Posiedzenie to może odbywać się tego samego dnia. Powiadomienia wysyła się za pomocą poczty, faxu lub poczty elektronicznej.
6. W sprawach nagłych i w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszczalne jest również podjęcie uchwały obiegiem poza posiedzeniem. Uchwała taka jest ważna pod warunkiem wyrażenia na nią zgody za pomocą poczty, faxu lub poczty elektronicznej przez wszystkich Członków Zarządu Oddziału.
7. Członkami Zarządu Oddziału nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28

1. Zarząd Oddziału prowadzi działalność administracyjną oraz wszystkie pozostałe sprawy niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału, a w szczególności do zadań Zarządu Oddziału należy:
a) organizowanie i prowadzenie działalności Oddziału zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, obowiązującymi przepisami i uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału,
b) opracowywanie bieżących programów działalności Oddziału,
c) opracowanie dorocznego sprawozdania finansowego Oddziału,
d) opracowanie rocznego sprawozdania z działalności Oddziału,
e) opracowanie projektu budżetu i przedstawienie go Walnemu Zebraniu Członków Oddziału,
g) prowadzenie codziennej działalności Oddziału Stowarzyszenia,
h) zarządzanie majątkiem Oddziału,
j) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
k) wykonywanie również innych zadań nie zastrzeżonych zakresowo kompetencjom pozostałych organów Oddziału,
2. Prezes lub wyznaczony przez niego na podstawie stosownego pisemnego pełnomocnictwa członek Zarządu reprezentuje na zewnątrz całe Stowarzyszenie.

§ 29

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Oddziału, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest dwuosobowo Prezes Zarządu Oddziału wraz z innym Członkiem Zarządu Oddziału.
2. W razie niemożności podejmowania działań przez Prezesa Zarządu Oddziału i członka Zarządu Oddziału, w ich imieniu mogą działać wyłącznie osoby upoważnione przez nich na piśmie.
3. Walne Zebranie Członków Oddziału może przyjąć uchwałę o wynagrodzeniu pieniężnym dla Prezesa Zarządu Oddziału i innych Członków Zarządu Oddziału.
4. Wysokość uposażenia zostaje określona na podstawie umowy o pracę lub innej dozwolonej prawem.

§ 30

1. Do majątku Oddziału Stowarzyszenia oraz jego rozwiązania/likwidacji, jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące majątku i rozwiązania/likwidacji Stowarzyszenia, z tym że wszelkie uprawnienia i obowiązki odnoszą się jedynie do Oddziału Stowarzyszenia.
2. W przypadku gdy działalność Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o powołaniu Zarządu Komisarycznego w tej jednostce.

VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 31

Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1. Składki członkowskie: o ich wysokości decyduje podjęta uchwała Walnego Zebrania Członków, realizowana przez Zarząd Stowarzyszenia, przy akceptacji działań i stanowiska Komisji Rewizyjnej. O możliwości zwolnienia członków zwyczajnych z obowiązku uiszczania składek decyduje każdorazowo Zarząd Stowarzyszenia.
2. Darowizny, zapisy, spadki, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
3. Dotacje i subwencje.
4. Dochody z odpłatnej działalności statutowej.
5. Dochody z działalności gospodarczej i inne wpływy.

§ 32

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Dochód uzyskiwany w wyniku prowadzenia przez Stowarzyszenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w całości przeznaczony jest na statutowe cele pożytku publicznego Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

VII. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ODPŁATNA I NIEODPŁATNA

§ 33

1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową w zakresie działalności pożytku publicznego.
2. Działalnością nieodpłatną w zakresie działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia są:
a) prelekcje w szkołach dot. profilaktyki uzależnień, prowadzenie poradni uzależnień i innych programów profilaktycznych oraz wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS, działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna (poradnictwo oraz profilaktyka i terapia uzależnień, interwencja kryzysowa itp.);
b) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (zajęcia sportowe, obozy młodzieżowe i inne formy zagospodarowywania wolnego czasu młodzieży itp.);
c) pomoc społeczna bez zakwaterowania (w tym pomoc charytatywna).
Działalność wymieniona w podpunktach a i b może być także realizowana odpłatnie.
3. Działalnością nieodpłatną w zakresie wspomagania celów związanych z kultem religijnym jest działalność edukacyjna w ramach organizowanych przez Stowarzyszenie rekolekcji, seminariów naukowych i innych form. Ta sama działalność może być także realizowana odpłatnie.
4. Pozostała statutowa działalność Stowarzyszenia jest nieodpłatna.
5. Stowarzyszenie mocą uchwały Zarządu określa inne rodzaje działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 34

W działalności Stowarzyszenia zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz własności członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 35

1. Walne Zebranie Członków jest jedynym organem właściwym w sprawach uchwalenia zmian i poprawek do Statutu oraz w sprawach zmiany celów Stowarzyszenia i jego rozwiązania.
2. Propozycje zmian Statutu i/lub celów Stowarzyszenia albo decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinny zostać przesłane Członkom nie później niż 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebranie Członków.
3. Uchwała o zmianach w niniejszym Statucie lub o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga zgody ponad połowy wszystkich członków zwyczajnych i Asystenta Kościelnego lub zgody ponad ¾ wszystkich członków zwyczajnych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

1. W przypadku podjęcia prawomocnej uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub w razie likwidacji na mocy ustawy w innym trybie, Walne Zebranie Członków wyznacza jego likwidatora, określa sposób likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia, zgodnie z jego celami.
2. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków decyduje w drodze prawomocnej uchwały o przekazaniu majątku Stowarzyszenia innym kościelnym osobom publicznym lub prywatnym bądź innym organizacjom chrześcijańskim o zbieżnych celach określonych w niniejszym Statucie.

Poprzedni artykułJak wpłacić pieniądze – DAROWIZNA NA FUNDUSZ SAMARYTANIN
Następny artykułSprawozdania finansowe z działalności Stowarzyszenia Hallelu Jah